english
HomePro návštěvníkyNovinkyRada Ústeckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE - ŘEDITELKY

Kontakt

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem
Očkova 5
413 01 Roudnice n. L.

tel.: + 420 416 837 301
galerie@galerieroudnice.cz

Novinky

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE - ŘEDITELKY


Rada Ústeckého kraje vyhlašuje 

výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE - ŘEDITELKY na dobu jmenování dvou let, s možností prodloužení až na dobu neurčitou
 

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvkové organizace Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 00360643 

Požadavky: 
 vysokoškolské vzdělání min. v magisterském nebo inženýrském studijním programu; 
 nejméně 3 roky praxe v manažerské nebo vedoucí funkci; 
 občanská bezúhonnost; 
 znalost fungování a financování příspěvkové organizace; 
 dobré organizační, řídící a komunikativní schopnosti. 

Výhodou: 
 orientace v právní problematice kultury, muzejnictví a památkové péče; 
 znalost německého nebo anglického jazyka; 
 orientace v oblastech dotační politiky státu, EU a dalších subjektů;  publikační činnost a aktivity v profesních orgánech; 
 řidičský průkaz skupiny B. 

Náležitosti přihlášky: 
 jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis. 

K přihlášce uchazeč/ka připojí: 
 strukturovaný profesní životopis; 
 koncepce rozvoje a řízení organizace v rozsahu max. 3 stran A4; 
 motivační dopis; 
 originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce;  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; 
 písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to po celou dobu jeho trvání; 
 kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; platová třída nejméně 12. 

Termín nástupu: dohodou 

Vyhlašovatel si vyhrazuje zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením 
“VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT – Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace“ 
doručte do podatelny Krajského úřadu nejpozději do 28. 12. 2018 na adresu: 

Krajský úřad Ústeckého kraje 
Odbor kultury a památkové péče 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba: Karina Strnadová
tel.č.: +420 475 657 242 
e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz


Rada Ústeckého kraje, dne 21. 11. 2018, usnesení č. 120/53R/2018 

 

příloha ke stažení

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík