english
HomePro školyProgramy pro školy ke stálé expozici

Programy pro školy ke stálé expozici


DOPROVODNÉ VÝTVARNÉ PROGRAMY
PRO ŠKOLY, RODINY, DOSPĚLÉ A SENIORY:


MOJE PRVNÍ NÁVŠTĚVA GALERIE


Galerijní animace je připravená pro nejmenší děti a jejich první kontakt s prostředím galerie. Děti se hravou, tvořivou a pro ně přitažlivou formou seznámí s historií budovy galerie, vznikem sbírky,  osobnostmi umělců a vybranými díly. Zjistí, jaká díla se zde vystavují a jak se jmenují někteří slavní malíři. Interaktivní úkoly je také naučí, jak se mají chovat v galerii a podobných institucích.

Animace probíhá v expozici přímo před originály. Děti hledají konkrétní výtvarná díla pomocí kartiček s detailními výřezy, které působí na jejich představivost a povzbuzují dětskou fantazii k přemýšlení o různých předmětech a příbězích. Děti tak dokáží lépe vnímat kompozici obrazu, skladbu tvarů a barev a smysl uměleckého díla. Na závěr programu si zahrají hru, v níž využijí Galerijní slovníček: prostřednictvím karet, obrázků a různých úkolů budou tipovat významy jednotlivých slov jako například originál, kopie, falzifikát, expozice, depozitář, restaurování či moderna. Starší děti se naučí rozpoznávat umělecké žánry, jako jsou krajinomalba, portrét, zátiší i umělecké styly: impresionismus, abstrakce, kubismus, výtvarné disciplíny: malířství, sochařství, kresba, grafika a malířské a sochařské techniky: tempera, olejomalba, enkaustika, malba akrylem, plastika z hlíny a odlévání do bronzu nebo cínu, kamenosochařství, tvorba objektů, reliéfní plastika.

Celoroční interaktivní program vhodný pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.
Program je též vhodný pro RODINY.
Minimální počet účastníků je 5 osob.
Vstupné pro žáky s pedagogickým doprovodem je zdarma.
Délka programu 45–90 minut

 


CO VÍM O BARVÁCH?


Děti se v rámci tohoto programu seznámí se základními barvami, dozví se, jak se mezi sebou míchají, jak vznikají různé barevné odstíny a jak na nás působí. Po úvodním přivítání následuje komentovaná prohlídka stálé expozice galerie s důrazem na použití barev ve výtvarných dílech. Poté si děti vyslechnou krátkou pohádku o barvách. Následuje rozhovor, který uvede další část programu - praktickou výtvarnou činnost. Prostřednictvím pracovních listů zkusí děti rozdělit barvy na teplé a studené, veselé a smutné. Na závěr si nakreslí obrázek pouze pomocí tří základních barev nebo si zkusí nakreslit duhu se všemi jejími barvami ve správném pořadí.

Celoroční interaktivní program vhodný pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.
Program je též vhodný pro RODINY.
Minimální počet účastníků je 5 osob.
Vstupné pro žáky s pedagogickým doprovodem je zdarma.
Délka programu 45–90 minut

POZNEJ UMĚLECKÉ SMĚRY PROSTŘEDNICTVÍM VLASTNÍ TVORBY


Program ke stálé expozici je připraven vždy k jednomu uměleckému směru či tendenci (impresionismus, symbolismus, expresionismus, fauvismus, kubismus, surrealismus, informel, nová figurace apod). V úvodní části programu si stručně popovídáme o době vzniku a principech vybraného směru a také o výtvarné technice. Představíme si díla českých autorů ve stálé expozici a na základě výkladu dějin světového umění porovnáme české umělecké prostředí se zahraničním. Teoretickou část programu doplní tvůrčí činnost. Závěrem si žáci a studenti zahrají na malíře a vyzkoušejí některé speciální výtvarné techniky.

Doporučujeme volit témata výtvarných směrů jednotlivě a dle potřeby navštívit program opakovaně.

Celoroční interaktivní program vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Program je též vhodný pro RODINY, DOSPĚLÉ a SENIORY.
Minimální počet účastníků je 5 osob.
Vstupné pro žáky s pedagogickým doprovodem je zdarma.
Délka programu 60–90 minut

UMĚNÍ V POHYBU A POHYB V UMĚNÍ


Animace je koncipována jako interaktivní program ke stálé expozici. Studentům nabídne exkurz do vývoje “moderního” umění až do současnosti. Ve stálé expozici galerie jsou vystaveny obrazy významných českých umělců. Jednotlivá díla můžeme zařadit do několika výtvarných směrů od impresionismu přes další moderní směry kubismus, surrealismus až k abstraktnímu umění či nové figuraci. Součástí programu bude připomenutí  historických událostí a vývoje jednotlivých tendencí, jež v umění směřovaly k zaznamenání “pohybu” i “pohybu v umění”, příznačnému pro střídání různých výtvarných směrů počátku 20. století. Umění v pohybu a pohyb v umění nabízí několik pohledů na vybrané výtvarné směry a témata. Východiskem jsou různé vizualizace vnímání pohybu jakožto plynutí, střídání, rozpadu, běhu času apod. Interakce s výtvarnými díly v expozici galerie žáky podnítí k vlastním prožitkům a výtvarným činnostem, založeným na vnímání pohybu jako změny. Účastníci galerijní animace si vyzkoušejí několik metod, jak zaznamenat pohyb a iluzi pohybu: pomocí šablon, skvrn a práce s vlastním tělem, kresbou, malbou, gestickou malbou, koláží apod.

Celoroční interaktivní program vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Program je též vhodný pro RODINY a SENIORY.
Minimální počet účastníků je 5 osob.
Vstupné pro žáky s pedagogickým doprovodem je zdarma.
Délka programu 60–90 minut

GALERIJNÍ ANIMACE K AKTUÁLNÍM VÝSTAVÁM


Tematické programy k dočasným výstavám probíhají jako workshopy, kreativní výtvarné dílny s úvodní přednáškou. Seznam aktuálních animací je zveřejněn ve složce Galerijní animace pro školy.

Interaktivní program ke každé nové výstavě je vhodný pro MŠ, ZŠ, GYMNÁZIA a SŠ.  Náročnost a výběr aktivit jsou přizpůsobeni věku účastníků.
Program je též vhodný pro RODINY, DOSPĚLÉ a SENIORY.
Minimální počet účastníků je 5 osob.
Vstupné pro žáky s pedagogickým doprovodem je zdarma.
Délka programu 60–90 minut nebo dle dohody.

DOPROVODNÉ EDUKATIVNÍ PROGRAMY
PRO ŠKOLY, RODINY, DOSPĚLÉ A SENIORY:


POZNEJ UMĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM HRY


Pro široké spektrum mládeže jsme vytvořili edukativně-kreativní program ve stálé expozici, díky němuž se mladí diváci naučí pozorně „naslouchat“ obrazům. Před špičkovými díly českého moderního umění si hravým způsobem osvojí principy uměleckých směrů, stylů a tendencí nejvýznamnějších tvůrců 20. století. Každý z účastníků si pod dohledem galerijního lektora zahraje na uměleckého interpreta, kritika, kurátora i samotného lektora. Cílem animace je kultivovat potencionální návštěvníky galerie, rozvíjet schopnost vnímání uměleckých děl a interpretovat jejich smysl, obsah i formu, učit se nahlížet na umění, kultivovat vidění, podporovat představivost a fantazii a přemýšlet o problémech. Žáci se seznámí s galerijním prostředím, ke kterému si vytvoří pozitivní vztah, zlepší se v komunikačních dovednostech (verbálních i neverbálních) a ve vyjadřování, vycvičí si paměť i pozornost. Důraz se klade na rozvoj tvořivosti, fantazie a estetického cítění, získávání poznatků, schopnost kooperace a vyjádření prožitku. Žáci se procvičí v umění klást otázky a hledat odpovědi, vyjádřit kultivovanou formou souhlas i nesouhlas, argumentovat, diskutovat, samostatně se vyjadřovat slovy, ale i gesty. Naučí se některé odborné termíny, zlepší se ve schopnosti vyprávět a vymýšlet vlastní příběhy. Naučí se kultivovanému vystupování při návštěvě galerie i jiných kulturních institucí. Všechny aktivity jsou důležité pro osobní rozvoj, proces vnímání umění, získání nových schopností a zájmů. Mohou žáky významně ovlivnit v jejich budoucím životě, nasměrovat je k aktivnímu prožívání volného času, dalšímu vzdělávání a v hodnotové orientaci.

Učitelé mohou předem vybrat žáky, kteří zastoupí na animační hodinu lektora (edukátora) a připraví pro své spolužáky program ke konkrétní výstavě nebo k jednotlivým autorům či dílům v expozici galerie. Ostatní žáci si mohou zahrát třeba na umělce nebo na postavy z obrazů a pomocí připravených materiálů a pomůcek se podílet na vystoupení svého kamaráda. Díky tomuto postupu se pasivní posluchači odborného výkladu promění v aktivní tvůrce programu, jímž se do děje zapojí celý kolektiv spolužáků. Tato metoda slaví úspěch v řadě renomovaných zahraničních muzeích umění.

Celoroční doprovodný program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Program je též vhodný pro rodiny a SENIORY.
Minimální počet účastníků je 5 osob.
Vstupné pro žáky s pedagogickým doprovodem je zdarma.
Délka programu 45–90 minut

 ZLATÁ ŠEDESÁTÁ


Přednáška s promítáním a názornou ukázkou děl ve stálé expozici galerie odkryje svébytnou historickou epochu šedesátých let. Jejím cílem je představit, jaké bylo české umění šedesátých let a v jakém postavení se nacházelo ve vztahu k zahraničním tendencím. Zaměří se také na historické souvislosti a význam této doby pro českou kulturu. Prostřednictvím obrazů ze stálé expozice i z projekce se studenti seznámí s nejvýznamnějšími představiteli českého umění této doby a s charakteristickými výtvarnými tendencemi (s expresivní abstraktní malbou, konstruktivním či geometrickým uměním, novou figurací, českou formou pop artu i s problematikou tehdejších novátorských přístupů, jako například land artu, instalace či happeningu).

Celoroční doprovodný program pro studenty vyšších tříd gymnázia.
Program je též vhodný pro SENIORY.
Minimální počet účastníků je 5 osob.
Vstupné pro žáky s pedagogickým doprovodem je zdarma.
45–60 minutROUDNICE V PROMĚNÁCH STOLETÍ


Přednáška s promítáním zaměřená na historický vývoj Roudnice nad Labem a památky od středověku do 19. století (Augustiniánský klášter a biskupství; původní most v Roudnici, sídlo a význam Lobkowiczů – zámek i kulturní přínos rodu; doba kulturního rozkvětu v 19. století, národní poutě na Říp, odkaz historie k dnešku – kulturní život v Roudnici ve 20. století).

Celoroční doprovodný program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Program je též vhodný pro rodiny a SENIORY.
Minimální počet účastníků je 5 osob.
Vstupné pro žáky s pedagogickým doprovodem je zdarma.
45–60 minutPROGRAM "ŠITÝ NA MÍRU"


Rádi připravíme bohatý program podle Vašich představ. Nutná konzultace dva týdny předem.


Na všechny programy se objednávejte prosím předem (alespoň jeden týden) ve všední dny na tel. 416 837 301 nebo na galerieroudnice@gmail.com

Programy se realizují každý den po objednání.

Lektorka: MgA. Lucie Švec Kabrlová, edukátorka GMU v Roudnici n. L.
Přednáší: Mgr. Petra Mazáčová a MgA. Lucie Švec Kabrlová, kurátorky GMU v Roudnici n. L.
 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík